Algemene voorwaarden

BEHANDELOVEREENKOMST

• De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

• De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.[1]
• De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
• De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
• De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
• Aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.
• De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
• Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
• De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
• U heeft het privacyreglement van praktijk Wise and well gelezen (welke vermeld staat op de website van praktijk Wise and well” en u stemt in met dit reglement.

• De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van
• 60 minuten€ 66,
• 90 minuten€ 99
• 120 minuten€ 132
•  voor het eerste consult met intakegesprek en  per sessie hierop volgend.
• Betalingswijze van de behandelingen is [per pin op of contant per consult].
• De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Deze rekening kunt u of kunnen wij niet in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar daar deze een niet uitgevoerde behandeling niet vergoed• 

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de (naam beroepsorganisatie of –vereniging, www. LVNT.nl ) en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

• Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
• Er bestaat inzagerecht voor nabestaanden.
[1] In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd.

Klacht- en tuchtrecht
• Bij klachten kunt u bij mij terecht en indien wij er niet uitkomen dan bij LVNT.